НОТАРИАЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

Сделките с право на собственост върху недвижим имоти и с ограничени вещни права върху тях се извършват във формата на Нотариален акт.

 

Следва да се има предвид:

*   Нотариални актове се извършват само в работно време и само в нотариалната кантора. В случай на невъзможност за присъствие сделката се извършва с пълномощно с декларации по образец (виж “Пълномощни”).

*   Преди извършване на Нотариален акт Нотариусът задължително проверява личните Ви данни и документи, гражданска и фирмена регистрация в съответните регистри.

*   Проверка за ипотеки и тежести се извършва при изрично искане.

*   Всички плащания над 10000 лева общо се извършват задължително по банков път.

*   Прехвърлянето на собствеността настъпва в момента на подписа на Нотариуса.

*   Извършените нотариални актове се представят за вписване на Съдията по вписванията при Районния съд същия ден, нъй-късно до 15 00 часа.

*   Новият нотариален акт се предоставя на страните след вписването му в Съда. При получаването на нотариалния акт от Съда в Нотариата Ви уведомяваме с SMS.

*   Новопридобитите имоти се декларирът в Данъчното на Общината в срок до 2 месеца от придобиването. При неспазване има глоба от 20 лева до 200 лева.

*   Проект за Нотариален акт се изготвя на следната Бланка за Нотариален акт

 

НОТАРИАЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.. 1

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. 1

Образец на нотариален акт за продажба на недвижим имот. 1

Необходими документи за продажба на недвижим имот. 2

Данъци и такси при продажба на недвижим имот. 2

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. 2

Образец на нотариален акт за дарение на недвижим имот. 2

Необходими документи за дарение на недвижим имот. 2

Данъци и такси при дарение на недвижим имот. 3

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА. 3

Образец на нотариален акт за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка. 3

Необходими документи за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка. 3

Данъци и такси при прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка. 4

 

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

При покупко-продажбата продавачът прехвърля на купувача собствеността на недвижим имот или ограничено вещно право срещу заплащане на определена цена.

 

Образец на нотариален акт за продажба на недвижим имот

 

Днес, ...

пред мен, Нотариус ...

се явиха лично ... (имена, ЕГН, лични карти и постоянен адрес на участвуващите лица, ако се явяват като представители – същото за представляваните лица, а за юридически лица – наименование, седалище, адрес на управление, № на фирмено дело и регистърен съд, данни от Търговския регистър и БУЛСТАТ),

и ми заявиха че се договарят за следното:

1. ... продава на ... собствения си недвижим имот:

(описание на недвижимия имот),

за цена ... която е заплатена на продавача преди сключването на настоящия договор.

2. ... купува гореописания недвижим имот при горните условия и цена, която е заплатил на продавача преди сключването на настоящия договор.

Участниците в настоящото нотариално производство декларират, че сумата, посочена в настоящия нотариален акт, е действително уговореното плащане по сделката.

Данъчната оценка на имота е ...

Като се уверих в правоспособността, дееспособността, (представителната власт) на страните, а от представените документи че продавачът е собственик на недвижимия имот, предмет на сделката, извърших настоящия нотариален акт, който се прочете на страните и след одобрението им се подписа от тях и от мен – Нотариуса.

Представени бяха следните документи, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на законите: ...

 

ПРОДАВАЧ:

 

КУПУВАЧ:                                           

 

                                                            НОТАРИУС:

 

 

Ето Бланка за Нотариален акт

Необходими документи за продажба на недвижим имот

1.        Документ за собственост на имота (Нотариален акт или Договор или др.)

2.        Удостоверение за данъчна оценка (от Общината)

3.        Скица / Кадастрална скица (когато се прехвърля земя – зем.земи, гори, урегулирани поземлени имоти - или сгради) и Кадастрална схема (при прихвърляне на самостоятелни обекти в сгради - апартаменти, магазини, гаражи и др.)

4.        Удостоверение за търпимост на строежа по пар.16 ЗУТ (ако се прехвърлят сгради без строителни книжа строени преди 07.04.1987г.)

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ предварително за евентуална необходимост и от други документи.

 

Страните попълват писмена молба до нотариуса по образец Молба до нотариуса.

Продавачите попълват и по 2 декларации по образец:

1.        Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК – 2 бр. всеки

2.        Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – 1 бр. всеки

Купувачите попълват Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – по 1 бр. всеки

Данъци и такси при продажба на недвижим имот

            Изчисляват се върху договорената цена, но не по-ниско от данъчната оценка.

*   Нотариална такса за изготвяне на нотариален акт по т.20а от Тарифата

*   Нотариална такса за извършване на нотариален акт по т.8 от Тарифата

*   Нотариална такса за преписи по т.6 от Тарифата (обикновено 25 лева)

*   Местен данък 2.5% за Общината (за Община Стара Загора)

*   Държавна такса от 0,1% (един промил) минимум 10лв за вписване

 

 

КЪМ НАЧАЛОТО

 

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

При дарението дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно на надарения собствеността на недвижим имот или ограничено вещно право, което надареният следва да приеме.

Образец на нотариален акт за дарение на недвижим имот

 

Днес, ...

пред мен, Нотариус ...

се явиха лично ... (имена, ЕГН, лични карти и постоянен адрес на участвуващите лица, ако се явяват като представители – същото за представляваните лица, а за юридически лица – наименование, седалище, адрес на управление, № на фирмено дело и регистърен съд, данни от Търговския регистър и БУЛСТАТ),

и ми заявиха че се договарят за следното:

1. ... дарява на ... собствения си недвижим имот:

(описание на недвижимия имот).,

2. ... приема с благодарност дарението на гореописания недвижим имот при горните условия.

Данъчната оценка на имота е ...

Като се уверих в правоспособността, дееспособността, (представителната власт) на страните, а от представените документи че дарителят е собственик на недвижимия имот, предмет на сделката, извърших настоящия нотариален акт, който се прочете на страните и след одобрението им се подписа от тях и от мен – Нотариуса.

Представени бяха следните документи, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на законите: ...

 

ДАРИТЕЛ:

 

НАДАРЕН:                                          

 

                                                            НОТАРИУС:

 

 

 

Ето Бланка за Нотариален акт

Необходими документи за дарение на недвижим имот

1.        Документ за собственост на имота (Нотариален акт или Договор или др.)

2.        Удостоверение за данъчна оценка (от Общината)

3.        Скица / Кадастрална скица (когато се прехвърля земя – зем.земи, гори, урегулирани поземлени имоти - или сгради) и Кадастрална схема (при прихвърляне на самостоятелни обекти в сгради - апартаменти, магазини, гаражи и др.)

4.        Удостоверение за търпимост на строежа по пар.16 ЗУТ (ако се прехвърлят сгради без строителни книжа строени преди 07.04.1987г.)

 

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ предварително за евентуална необходимост и от други документи.

 

Страните попълват писмена молба до нотариуса по образец Молба до нотариуса.

Дарителите попълват и по 2 декларации по образец:

1.        Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК – 2 бр. всеки

2.        Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – 1 бр. всеки

Надарените попълват Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – по 1 бр. всеки

Данъци и такси при дарение на недвижим имот

            Изчисляват се върху данъчната оценка.

*   Нотариална такса за изготвяне на нотариален акт по т.20а от Тарифата

*   Нотариална такса за извършване на нотариален акт по т.8 от Тарифата

*   Нотариална такса за преписи по т.6 от Тарифата (обикновено 25 лева)

*   Местен данък по ЗМДТ не се дължи при дарения между роднини по права линия и между съпрузи; при дарение между братя и сестри и техните деца данъкът е 0,4% (за Община Стара Загора), а при всички останали-4% (за Община Стара Загора)

*   Държавна такса от 0,1% (един промил) минимум 10лв за вписване

 

КЪМ НАЧАЛОТО

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА

При прехвърлянето срещу гледане издръжка прехвърлителят прехвърля на приобретателя собствеността на недвижим имот или ограничено вещно право срещу задължението на приобретателя да гледа и/или издържа прехвърлителя по определен начин.

 

Образец на нотариален акт за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка

 

Днес, ...

пред мен, Нотариус ...

се явиха лично ... (имена, ЕГН, лични карти и постоянен адрес на участвуващите лица, ако се явяват като представители – същото за представляваните лица, а за юридически лица – наименование, седалище, адрес на управление, № на фирмено дело и регистърен съд, данни от Търговския регистър и БУЛСТАТ),

и ми заявиха че се договарят за следното:

1. ... прехвърля на ... собствения си недвижим имот:

(описание на недвижимия имот),

срещу задължението на приобретателя да гледа и издържа при нужда прехвърлителя като му осигури спокоен и нормален живот, грижи при болест и старческа немощ, като прехвърлителят си запазва правото да обитава и ползува имота, предмет на договора, пожизнено и безвъзмездно.

2. ... купува гореописания недвижим имот при горните условия.

Данъчната оценка на имота е ...

Като се уверих в правоспособността, дееспособността, (представителната власт) на страните, а от представените документи че прехвърлителят е собственик на недвижимия имот, предмет на сделката, извърших настоящия нотариален акт, който се прочете на страните и след одобрението им се подписа от тях и от мен – Нотариуса.

Представени бяха следните документи, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на законите: ...

 

ПРЕХВЪРЛИТЕЛ:                                ПРИОБРЕТАТЕЛ:

 

                                                            НОТАРИУС:

 

 

Ето Бланка за Нотариален акт

 

Необходими документи за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

1.        Документ за собственост на имота (Нотариален акт или Договор или др.)

2.        Удостоверение за данъчна оценка (от Общината)

3.        Скица / Кадастрална скица (когато се прехвърля земя – зем.земи, гори, урегулирани поземлени имоти - или сгради) и Кадастрална схема (при прихвърляне на самостоятелни обекти в сгради - апартаменти, магазини, гаражи и др.)

4.        Удостоверение за търпимост на строежа по пар.16 ЗУТ (ако се прехвърлят сгради без строителни книжа строени преди 07.04.1987г.)

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ предварително за евентуална необходимост и от други документи.

 

Страните попълват писмена молба до нотариуса по образец Молба до нотариуса.

Прехвърлителите попълват и по 2 декларации по образец:

1.        Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК – 2 бр. всеки

2.        Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – 1 бр. всеки

Приобретателите попълват Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – по 1 бр. всеки

Данъци и такси при прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

            Изчисляват се върху данъчната оценка.

*   Нотариална такса за изготвяне на нотариален акт по т.20а от Тарифата

*   Нотариална такса за извършване на нотариален акт по т.8 от Тарифата

*   Нотариална такса за преписи по т.6 от Тарифата (обикновено 15 лева)

*   Местен данък 2.5% за Общината (за Община Стара Загора)

*   Държавна такса от 0,1% (един промил) минимум 10лв за вписване

 

КЪМ НАЧАЛОТО