ПЪЛНОМОЩНИ

Пълнощието е оправомощаване от едно лице /упълномощител/ за друго лице /упълномощен/ за извършване на определени правни и/или фактически действия.

 

Следва да се има предвид:

*   Пълномощното се отнася само до посочените в него действия.

*   Всяко пълномощно може да бъде оттеглено едностранно от упълномощителя и отказано едностранно от упълномощения.

*   Пълномощното се прекратява със смъртта на упълномощителя или на упълномощения или с поставянето им под запрещение, а ако са юридически лица – с прекратяването им.

*   При преупълномощаване трябва незабавно да се уведоми упълномощителя.

*   Пълномощното не може да бъде допълвано след заверката. Явни фактически грешки се поправят със забележка на Нотариуса.

 

ПЪЛНОМОЩНИ

БЛАНКОВО ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

БЛАНКОВО ПЪЛНОМОЩНО

 

 

ПЪЛНОМОЩНО

 

ПОДПИСАНИЯТ (имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес)

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ (имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес)

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

За горното да ме представлява и подписва където е нужно.

Пълномощното е валидно (срочно или безсрочно, със или без право на преупълномощаване).

 

                                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

 

 

ТАКСИТЕ са:

*   за удостоверяване на подпис по т.5 от Тарифата – 5 лв. за първи подпис и по 2 лв. за всеки следващ

*   за изготвяне на пълномощно по т.19 от Тарифата – 10 лв. за 1 стр. и по 2 лв. за всяка следваща

НАПРИМЕР за пълномощно с 1 упълномощител на 1 стр.:

*   изготвяне 10лв.

*   удостоверяване 5лв.

общо 15лв. без ДДС.

 

КЪМ НАЧАЛОТО

ПЪЛНОМОЩНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Носете документ за собственост на имота!

Преди удостоверяването на подписа Нотариуса задължително проверява по документи и по интернет лично и имотно състояние на упълномощителя и документа му за самоличност!

 

 

 

ПЪЛНОМОЩНО

 

ПОДПИСАНИЯТ (имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес)

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ (имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес)

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

ДА УПРАВЛЯВА собствения ми недвижим имот:

...........................................................................................................................

като го отдава под наем или аренда  на наематели и при наем, срок до 3 години и всички други условия – каквито намери за добре;

ДА ПОДДЪРЖА И РЕМОНТИРА горепосочения имот;

ДА ЗАСТРАХОВА имота и получава застрахователни обезщетения.

За горното да ме представлява и подписва където е нужно.

Пълномощното е валидно (срочно или безсрочно, със или без право на преупълномощаване).

 

                                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

 

 

ТАКСИТЕ са:

*   за удостоверяване на подпис по т.5г от Тарифата – 10 лв. за първи подпис и по 10 лв. за всеки следващ

*   за изготвяне на пълномощно по т.19 от Тарифата – 10 лв. за 1 стр. и по 2 лв. за всяка следваща

*   за справка по т.16 от Тарифата – 5 лв.

НАПРИМЕР за пълномощно с 1 упълномощител на 1 стр.:

*   изготвяне 10лв.

*   удостоверяване 10лв.

*   справка 5лв.

общо 25лв. без ДДС

 

КЪМ НАЧАЛОТО

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Носете документ за собственост на имота!

Преди удостоверяването на подписа Нотариуса задължително проверява по документи и по интернет лично и имотно състояние на упълномощителя и документа му за самоличност!

 

 

 

ПЪЛНОМОЩНО

 

ПОДПИСАНИЯТ (имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес)

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ (имена, ЕГН, лична карта и постоянен адрес)

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

ДА ПРОДАДЕ на купувач и при цена и всички условия – каквито намери за добре – следния мой собствен недвижим имот:

...........................................................................................................................

подробно описан в следните документи за собственост:

............................................................................................................................

Да се снабди с всички необходими документи и подпише Нотариалния акт и получи продажната цена.

За горното да ме представлява и подписва където е нужно.

Пълномощното е валидно (срочно или безсрочно, със или без право на преупълномощаване).

 

                                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

 

 

Всеки упълномощител заверява и по 2 декларации по образец:

1. Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК в 2 екз.

2. Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД в 1 екз.

 

ТАКСИТЕ са:

*   за удостоверяване на подпис по т.5г от Тарифата – 10 лв. за първи подпис и по 10 лв. за всеки следващ

*   за изготвяне на пълномощно по т.19 от Тарифата – 10 лв. за 1 стр. и по 2 лв. за всяка следваща

*   за удостоверяване на съдържанието на пълномощното по т.4 от Тарифата - 10 лв. за 1 стр. и по 2 лв. за всяка следваща

*   за справки по т.16 от Тарифата – 5 лв.

НАПРИМЕР за пълномощно с 1 собственик-упълномощител на 1 стр. с декларации:

*   изготвяне 10лв.

*   удостоверяване подписи на пълномощно и декларации – 3 документа - 30лв.

*   удостоверяване на съдържание на пълномощното – 10лв.

*   удостоверяване на препис от пълномощно и от 1 декларация – 6лв.

*   справки – 5лв.

общо 61лв. без ДДС

ИЛИ за за пълномощно с 2-ма собственици-упълномощители на 1 стр. с декларации:

*   изготвяне 10лв.

*   удостоверяване подписи пълномощно 20лв.

*   декларации – 4 документа - 40лв.

*   удостоверяване на съдържание на пълномощното – 10лв.

*   удостоверяване на препис от пълномощно и от 2 декларации – 9лв.

*   справки – 5лв.

общо 94лв. без ДДС

 

КЪМ НАЧАЛОТО